ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งตัวไม่ติด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งตัวไม่ติด*, -ตั้งตัวไม่ติด-

ตั้งตัวไม่ติด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งตัวไม่ติด (v.) struggle along See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again Syn. ซวดเซ, กระเสือกกระสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd be hitting on you so fast it'd make your head spin.ฉันคงจะจีบเธอ จนเธอตั้งตัวไม่ติดเลยละ
"I am going away with somebody and it's over.โพล่งชนิดตั้งตัวไม่ติด เธอเดินมาบอกว่า
Killing mason through her off guard.การฆ่าเมสัน ทำให้หล่อนตั้งตัวไม่ติด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งตัวไม่ติด
Back to top