ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งตัวเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งตัวเอง*, -ตั้งตัวเอง-

ตั้งตัวเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งตัวเอง (v.) create oneself
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
junto (n.) กลุ่มที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ทางการเมือง Syn. cabal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crimebusters, G-men, you're setting yourself up as a czar?ผู้พิทักษ์หน่วยมือปราบที่คุณตั้งตัวเองเป็นซาร์
And with his mighty blade, he silences the world... No. And sets himself...- เขาปิดบังโลก และตั้งตัวเอง...
You're not setting him up. He set himself up.คุณไม่ได้ตั้งเขาขึ้น เขาตั้งตัวเองขึ้น
I might as well set myself on fire.ฉันเช่นกันอาจจะตั้งตัวเองลงบน กองไฟ
This person may be a moral vigilante.คนๆนี้อาจจะ ตั้งตัวเองเป็นศาลเตี้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งตัวเอง
Back to top