ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งฐานะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งฐานะ*, -ตั้งฐานะ-

ตั้งฐานะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งฐานะ (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งฐานะ
Back to top