ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งความมุ่งหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งความมุ่งหมาย*, -ตั้งความมุ่งหมาย-

ตั้งความมุ่งหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งความมุ่งหมาย (v.) aim See also: intend to Syn. ตั้งเข็ม, ตั้งความหวัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งความมุ่งหมาย
Back to top