ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งข้อแม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งข้อแม้*, -ตั้งข้อแม้-

ตั้งข้อแม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งข้อแม้ (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข, กำหนดข้อต่อรอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งข้อแม้
Back to top