ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวแสดงนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวแสดงนำ*, -ตัวแสดงนำ-

ตัวแสดงนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ดารานำ, นักแสดงนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why'd you skip rehearsal? You're the leading actress.ทำใมไม่ไปซ้อมล่ะ เธอเป็นตัวแสดงนำนะ
You can't guilt-trip me into changing my mind about the lead character.เธอจะมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจเพราะรู้สึกผิด เกี่ยวกับเรื่องตัวแสดงนำไม่ได้หรอกนะ
Do you know if any of the instruments we'll be hearing tonight are unique?คุณรู้ใช่ไหม ว่าเครื่องดนตรีชิ้นไหน จะเป็นตัวแสดงนำโดยเฉพาะในคืนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวแสดงนำ
Back to top