ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเหา*, -ตัวเหา-

ตัวเหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเหา (n.) louse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเหา
Back to top