ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเงินตัวทอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเงินตัวทอง*, -ตัวเงินตัวทอง-

ตัวเงินตัวทอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเงินตัวทอง (n.) money spinner See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer
ตัวเงินตัวทอง (n.) money spinner See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brown's protecting their investment, huh?พวกผิวสีน้ำตาลมันปกป้องเป็นตัวเงินตัวทอง ของพวกมันสินะ
He's the bringer of rain!เขาเป็นตัวเงินตัวทองที่ฝนตก!
My dad was king of the ring and bringer of the bling.พ่อของฉันเป็นกษัตริย์ของแหวน และตัวเงินตัวทองของเพชร
What about Komodo dragons?แล้วตัวเงินตัวทองหล่ะ?
What do you know? It's douchebag hunting season.เริ่มแล้วสิ ฤดูล่าตัวเงินตัวทอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเงินตัวทอง
Back to top