ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวอิจฉา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวอิจฉา*, -ตัวอิจฉา-

ตัวอิจฉา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวอิจฉา (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา
ตัวอิจฉา (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวร้าย, ตัวริษยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Nate is just jealous.และเนทเป็นแค่ตัวอิจฉา
See, there you go with th little jealousy act again.งั้นนายก็ทำตัวเหมือนกับ ตัวอิจฉาอีกแล้วสิน่ะนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวอิจฉา
Back to top