ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวอย่างสินค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวอย่างสินค้า*, -ตัวอย่างสินค้า-

ตัวอย่างสินค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวอย่างสินค้า (n.) sample
English-Thai: HOPE Dictionary
showroom(โช'รูม) n. ห้องที่ใช้แสดงสินค้าหรือตัวอย่างสินค้า,ห้องโชว์,ห้อง แสดงนิทรรศการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sample for the gallery arrived from the head office.ตัวอย่างสินค้าส่งมาจากสำนักงานใหญ่
No. It's a sample.เปล่านะ มันเป็นตัวอย่างสินค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวอย่างสินค้า
Back to top