ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวสื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวสื่อ*, -ตัวสื่อ-

ตัวสื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสื่อ (n.) conductor Syn. ตัวนำ
ตัวสื่อ (n.) conductor Syn. ตัวนำ, สื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mediatorตัวสื่อ, สารตัวกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediatorsตัวกลาง, สารที่เป็นสื่อ, สารปฎิกิริยา, สารชักนำ, ตัวสื่อ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Along with the sweat from the best conductors in that area-- the players.ระหว่างการเล่น เหงื่อออกในสนาม มันเป็นตัวสื่อนำที่ดี... ไปสู่ผู้เล่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวสื่อ
Back to top