ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวสะกด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวสะกด*, -ตัวสะกด-

ตัวสะกด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
ตัวสะกด (n.) final consonant See also: final pronounced letter of a word
English-Thai: HOPE Dictionary
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
spelling(สเพล'ลิง) n. การสะกดคำ,การสะกดอักษร,ตัวสะกด,อักษรสะกด., Syn. orthography
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
English-Thai: Nontri Dictionary
spelling(n) การสะกดคำ,การสะกดการันต์,ตัวสะกด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orthography and spellingตัวสะกด [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spell "Jenny" with an "I" or would...ตัวสะกด เจนนี่ ด้วยตัว I หรือว่า..
"But, since I found you, I hear those four-letter words...ตั้งแต่ผมพบคุณ เมื่อผมได้ยินคำที่มีตัวสะกดสี่ตัวนี้
"and all I think about is another four-letter-word:สิ่งที่ผมคิดออกคือ อีกคำหนึ่งที่มีตัวสะกดสี่ตัว
You used the native pronunciation,คุณออกเสียง ตัวสะกดตามชาวพื้นเมือง
So it's not as if he remembers any one wrong spelling.ไม่ใช่ทุกคำที่เขาจำตัวสะกดผิด
And he mixes up similarly spelled words. 'T-O-P' becomes 'P-O-T'.และเขาผสมตัวสะกดของคำที่คล้ายกัน 'T o P' กลายเป็น 'P O T'
I'm still not adjusted to how the SyFy channel spells their name now.เป็นฉันจะไม่เปลี่ยน ตัวสะกดของช่อง ไซไฟ
Have you heard of spell check?เคยได้ยินเรื่อง การตรวจทานตัวสะกดมั้ย
Cops will use tracers, Oliver, same as we did.ตำรวจใช้ตัวสะกดรอย เหมือนที่เราทำไงโอลิเวอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวสะกด
Back to top