ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวริษยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวริษยา*, -ตัวริษยา-

ตัวริษยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวริษยา (n.) jealous character See also: envious character Syn. ตัวร้าย
ตัวริษยา (n.) jealous character See also: envious character, covetous character Syn. ตัวร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวริษยา
Back to top