ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวรอง*, -ตัวรอง-

ตัวรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวรอง (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ผู้แสดงประกอบ, พระรอง
ตัวรอง (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ผู้แสดงประกอบ, พระรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
second(เซค'เคินดฺ) adj. ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง,ตัวรอง,วินาที,1/60นาที,วิลิปดา,ฟิลิปดา,1/60ลิปดา,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยวด้อยคุณภาพ,ไม่สำคัญ,อื่น,เสียงระดับสอง,ลอกเลียน, (รถ) เกียร์สอง n. ส่วนที่สอง,ครึ่งที่สอง,ที่สอง,ชั้นสอง, อันดับสอง,ตัวรอง,ตัวสำรอง,ผู้ช่วย
sub(ซับ) n. เรือใต้น้ำ,ตัวแทน,สิ่งแทน,ตัวรอง,substratum (ดู) . vi. เป็นตัวแทน,เคลือบฟิล์มด้วย substratum, Syn. substitute
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
underling(อัน'เดอะลิง) n. ตัวรอง,ลูกมือ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. inferior,menial
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sub (n.) ตัวรอง See also: ตัวแทน Syn. substitute
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We either adapt to change... or we get left behind.เราต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ ก็ทิ้งไว้ข้างหลัง
We either adapt to change.เราต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
But the midlevel guys, they can't.แต่ไอ้ตัวรองลงมามันไม่มีปัญญาหรอก
Aye, aye, captain. Engaging bow-anchor supports.รับทราบครับกัปตัน เปิดใช้ตัวรองรับ
Do you have any idea how hard it is to gain access to the Vice President, especially now, since Dempsey's tried to kill him?คุณรู้มั้ยว่าเข้าถึงตัวรองประธานาธิบดี มันยากแค่ไหน โดยเฉพาะตอนนี้เดมพ์ซีย์พยายามฆ่าเขาอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวรอง
Back to top