ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวมวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวมวน*, -ตัวมวน-

ตัวมวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวมวน (n.) orange bug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวมวน
Back to top