ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวบึ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวบึ้ง*, -ตัวบึ้ง-

ตัวบึ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวบึ้ง (n.) malopacus See also: large gnatlike insect Syn. ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง
ตัวบึ้ง (n.) Malopaeus albstriatus Syn. ก่ำบึ้ง, อีบึ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวบึ้ง
Back to top