ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวบทใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวบทใหญ่*, -ตัวบทใหญ่-

ตัวบทใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวบทใหญ่ (n.) leading role

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวบทใหญ่
Back to top