ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวบทกฎหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวบทกฎหมาย*, -ตัวบทกฎหมาย-

ตัวบทกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวบทกฎหมาย (n.) law See also: statute, legal provision, section, rule Syn. ตัวกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
purview(เพอ'วิว) n. ขอบเขต (อำนาจ,การปฏิบัติงาน) ,บทบัญญัติ,บทบัญญัติของกฎหมาย,ตัวบทกฎหมาย, Syn. scope,overview
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
edictกฤษฎีกา, ตัวบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
legislation (n.) ตัวบทกฎหมาย See also: กฎหมาย Syn. law
test case (n.) คดีทดสอบตัวบทกฎหมาย See also: คดีตัวอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Technically is good enough for me.ตัวบทกฎหมายก็พอแล้วสำหรับผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวบทกฎหมาย
Back to top