ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวนำยิ่งยวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวนำยิ่งยวด*, -ตัวนำยิ่งยวด-

ตัวนำยิ่งยวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวนำยิ่งยวด (n.) superconductor
ตัวนำยิ่งยวด (n.) superconductor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He must have been really, really nervous to see what had happened.หลายร้อยของแม่ เหล็กตัวนำยิ่งยวด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวนำยิ่งยวด
Back to top