ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวทำละลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวทำละลาย*, -ตัวทำละลาย-

ตัวทำละลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวทำละลาย (n.) solvent
ตัวทำละลาย (n.) solvent
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solvent ตัวทำละลาย หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร [สิ่งแวดล้อม]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eboniteอีโบไนต์หรือยางแข็ง (hard rubber) คือ ยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชันโดยใช้กำมะถันในปริมาณสูง (30-50%) และให้ความร้อน ทำให้ยางมีโครงสร้างแบบร่างแห (network) และมีสมบัติแข็งมากแต่เปราะ ติดไฟง่าย ไม่เป็นพิษ ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไป นิยมใช้ทำหม้อบรรจุแบตเตอรีหรือภาชนะบรรจุกรด-เบส [เทคโนโลยียาง]
etherอีเทอร์, สารอินทรีย์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ R - O - R´ เช่น ไดเอทิลอีเธอร์(C2H5 - O - C2H5)  เป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เป็นยาสลบและตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lipidลิพิด, ไขมัน, สารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยธาตุ C, H, O เป็นส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์  เช่น ขี้ผึ้ง  ไขมันสัตว์  น้ำมันที่สกัดจากพืช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Recoveryการนำกลับคืนการสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Sol rubberยางส่วนที่ละลายในตัวทำละลาย [เทคโนโลยียาง]
soluteตัวละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและมีปริมาณน้อยกว่าองค์ ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวทำละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tinner ทินเนอร์ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวทำละลาย ซึ่งใช้ผสมกับสิ่งอื่นเพื่อช่วยลดความหนืดหรือความข้นเหลว และตามปกติในการใช้ไม่มุ่งหมายให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีต่อสิ่งของนั้น ทางเคมีต่อสิ่งของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissolvent (n.) ตัวทำละลาย Syn. catalyst
solvent (n.) ตัวทำละลาย Syn. dissolvent, catalyst
solvate (vi.) เปลี่ยนเป็นสารที่เกิดจากปฏิกริยาของตัวทำละลายและตัวถูกละลาย
solvate (n.) สารที่เกิดจากปฏิกริยาของตัวทำละลายและตัวถูกละลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A solvent, an antifreeze.ตัวทำละลาย แล้วก็ยากันแข็ง ในสงครามโลกครั้งที่ 2
Here they are,04."สำหรับน้ำมันหล่อหลื่นที่ใช้แล้ว และตัวทำละลาย"
Dr. Brennan wants me to identify the best solvent to remove polystyrene from the bones.- ดร.เบรนเนนต้องการให้ผม วิเคราะห์หาสาร ตัวทำละลายที่ดีที่สุด เพื่อเอาโพลีเอสเตอรีนออกไป
But finding habitable planets isn't easy.ชนิดของตัวทำละลายในการ ละลายสารเคมีเหล่านี้ทั้งหมดใน
Planets like Earth are small, and their host stars shine billions of times brighter, so they're hard to see.สิ่งที่ทุกชีวิตบนโลกที่ใช้ เป็นตัวทำละลายที่เป็นน้ำ น้ำของเหลว และเพื่อให้เป็นสิ่งที่เรา มองหาเป็นขั้นตอนแรก
You think Gavin killed Bartlett because of some glue? Solvent, actually.คุณคิดว่าเกวินฆ่าบาร์ทเล็ตเพราะกาวเนี่ยนะ ที่จริงคือตัวทำละลาย
It's solvent. Solvent. We got that.มันคือตัวทำละลาย\ เราเข้าใจแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวทำละลาย
Back to top