ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวตุ๊ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวตุ๊ย*, -ตัวตุ๊ย-

ตัวตุ๊ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวตุ๊ย (n.) comedian See also: funny guy, buffoon, comic, clown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวตุ๊ย
Back to top