ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวจี๊ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวจี๊ด*, -ตัวจี๊ด-

ตัวจี๊ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวจี๊ด (n.) trichina See also: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae) Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด
ตัวจี๊ด (n.) trichina See also: Gnathostoma spinigerum Syn. หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trichinosisพยาธิตัวจี๊ด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trichina (n.) พยาธิตัวจี๊ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What sort of beasts shall you procure?ตัวจี๊ดด แบบไหนกันที่ท่านจะเอามา
Grace us at the unveiling.จะมาชมตัวจี๊ดใหม่ๆของเรา
They're watching Ratatouille.พวกเขาดูหนังเรื่องพ่อครัวตัวจี๊ดหัวใจคับโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวจี๊ด
Back to top