ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวการันต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวการันต์*, -ตัวการันต์-

ตัวการันต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวการันต์ (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. การันต์
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวการันต์
Back to top