ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวกระทำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวกระทำ*, -ตัวกระทำ-

ตัวกระทำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวกระทำ (n.) factor
English-Thai: HOPE Dictionary
executable fileแฟ้มกระทำการในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มประเภทนี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวกระทำการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวกระทำการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์สองทีที่แฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งให้โปรแกรมนั้นเริ่มทำงาน แฟ้มประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .exe มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
reagent(รีเอ'เจินทฺ) n. สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและการสังเคราะห์ทางเคมี,ตัวกระทำ
English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agent (n.) ตัวกระทำ See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
reagent (n.) สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวกระทำ
Back to top