ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวกฎหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวกฎหมาย*, -ตัวกฎหมาย-

ตัวกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวกฎหมาย (n.) law See also: statute, legal provision, section, rule
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's read a couple of extracts from the Code and look at how the social background depicted in the Code.ลองอ่านสัก 2-3 มาตรานะคะ แล้วมาดูว่าพื้นเพของสังคมเป็นยังไง จากตัวกฎหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวกฎหมาย
Back to top