ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตับเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตับเรื่อง*, -ตับเรื่อง-

ตับเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตับเรื่อง (n.) themes of lyrics See also: themes of classical Thai songs Syn. ตับเพลงเรื่อง
ตับเรื่อง (n.) themes of lyrics See also: themes of classical Thai songs Syn. ตับเพลงเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Still very rough. I'm working on the order in little scenes.ยังไม่ค่อยลงตัวค่ะ ยังต้องปรับลำตับเรื่องเล็กน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตับเรื่อง
Back to top