ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตับเพลงโหมโรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตับเพลงโหมโรง*, -ตับเพลงโหมโรง-

ตับเพลงโหมโรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs
ตับเพลงโหมโรง (n.) series of Thai classical song See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตับเพลงโหมโรง
Back to top