ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตับเพลงเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตับเพลงเรื่อง*, -ตับเพลงเรื่อง-

ตับเพลงเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตับเพลงเรื่อง (n.) themes of lyrics See also: themes of classical Thai songs
ตับเพลงเรื่อง (n.) themes of lyrics See also: themes of classical Thai songs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตับเพลงเรื่อง
Back to top