ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตันอกตันใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตันอกตันใจ*, -ตันอกตันใจ-

ตันอกตันใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตันอกตันใจ (v.) constrain See also: depress, downcast, melancholy, be at one´s wit end, be helpless Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ Ops. โล่งอก, โล่งใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตันอกตันใจ
Back to top