ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตันปัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตันปัญญา*, -ตันปัญญา-

ตันปัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตันปัญญา (v.) have no idea See also: be at the end of one´s wit, have no alternative, be stumped, at the end of one´s tether Syn. จนปัญญา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตันปัญญา
Back to top