ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดไม่ขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดไม่ขาด*, -ตัดไม่ขาด-

ตัดไม่ขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดไม่ขาด (v.) do not cut off completely Syn. มีเยื่อใย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like we're out of string.ดูเหมือนว่าจะตัดไม่ขาด
And honestly, I still think you're a little hung up on Zoe Morgan.และฉันคิดว่าคุณยังตัดไม่ขาด กับโซอี้ มอร์แกน
Even when all hope seems lost... certain ties cannot be broken.แม้จะดูเหมือนความหวังดับวูบ สายสัมพันธ์บางอย่างนั้นตัดไม่ขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดไม่ขาด
Back to top