ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดไมตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดไมตรี*, -ตัดไมตรี-

ตัดไมตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดไมตรี (v.) break off relations See also: cut off relations, sever relations Syn. ตัดสัมพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
washed-up(วอช ดฺ'อัพ) adj. ล้มเหลวสิ้นเชิง,ล้างสะอาดหมดจด,ตัดไมตรี, Syn. through
English-Thai: Nontri Dictionary
sever(vi,vt) แยก,ตัด,แบ่งแยก,ตัดไมตรี,ตัดขาด
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดไมตรี
Back to top