ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดแต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดแต้ม*, -ตัดแต้ม-

ตัดแต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดแต้ม (v.) deduct marks See also: deduct marks for errors Syn. ตัดคะแนน Ops. เพิ่มคะแนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're 50 teeth behind, You lost too many points.เซเลสทินฉันเกรงว่าเธอจะโดนตัดแต้มเยอะเกินไปแล้ว
Dude, that was a cock block.เพื่อน มึงตัดแต้มตูเลยนะน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดแต้ม
Back to top