ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดอกตัดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดอกตัดใจ*, -ตัดอกตัดใจ-

ตัดอกตัดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดอกตัดใจ (v.) restrain one´s desire See also: repress, suppress, make a decision against one´s wish Syn. ตัดใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดอกตัดใจ
Back to top