ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดหนทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดหนทาง*, -ตัดหนทาง-

ตัดหนทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดหนทาง (v.) destroy one´s own pull See also: destroy one´s own opportunity to make (/learn) a living Syn. ตัดทาง, ปิดทาง, ปิดช่องทาง, ตัดช่องทาง Ops. เปิดช่องทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can give you details-- details that will cripple her operation.ผมให้รายละเอียดคุณได้ รายละเอียดที่สามารถตัดหนทางของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดหนทาง
Back to top