ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดราคา*, -ตัดราคา-

ตัดราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดราคา (v.) cut prices See also: reduce prices, lower the price Syn. ลดราคา Ops. ขึ้นราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
price cuttern. ผู้ตัดราคา
price warn. การแข่งขันตัดราคากัน
shaver(เช'เวอะ) n. ผู้โกน,เครื่องโกน,มีดโกน,มีดโกนไฟฟ้า,มีดไสกบ,เครื่องไสกบ,เด็กผู้ชาย,อ้ายหนุ่ม,ผู้ตัดราคา,ผู้กรรโชก, Syn. electric razor
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
undercut(อัน'เดอะคัท) vt.,vi.,n. (การ) ตัดส่วนล่าง,ตัดราคา,เซาะ,ตีลูก (กอล์ฟ) แบบสอยดาว,ต่อยแบบสอยดาว,ส่วนที่ตัดออกจากข้างล่าง, Syn. undermine
undersell(-เซลล์) vt.ขายถูกกว่าปกติ,ขายตัดราคา,โฆษณาไม่ได้เต็มที่. -seller n.
English-Thai: Nontri Dictionary
undersell(vt) ขายตัดราคา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cut under (phrv.) ตัดราคา See also: ลดราคาให้ต่ำลงกว่าคู่แข่ง
underprice (vt.) ตัดราคา See also: กำหนดราคาต่ำกว่ามาตรฐาน Syn. dump
price war (n.) การแข่งขันตัดราคากัน
undercut (vt.) ขายตัดราคา See also: คิดราคาต่ำกว่ารายอื่น
undersell (vt.) ขายตัดราคาคู่แข่ง
underseller (n.) ผู้ขายตัดราคา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So now that he's dead you can just pick over his corpse at cut rate prices.และตอนนี้ เมื่อเขา ตาย คุณก็สามารถกำหนดราคาได้เอง ตัดราคา ที่ได้
They cut their prices by 10%, we cut ours 15.พวกเขาตัดราคาลง 10% เราก็ตัด 15
Cut those prices a bit too low, did you?แล้วตัดราคาซะต่ำนะเหรอ
Don't let my confusion undercut their importance.อย่าให้ความสับสันของฉัน ตัดราคาความสำคัญของมันเลย
Always bidding against each other drove down both our incomes.มัวแต่ตัดราคากันเอง มีแต่จะลดรายได้ของเรา
Could've been seven if this snake hadn't undercut me on Warren Close.เกือบได้เป็นเจ็ดพันถ้าไอ้งูพิษนี่ ไม่ตัดราคาฉันตอนวอร์เรน โคลส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดราคา
Back to top