ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดมาบางส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดมาบางส่วน*, -ตัดมาบางส่วน-

ตัดมาบางส่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดมาบางส่วน (v.) extract See also: excerpt, quote Syn. ยกมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดมาบางส่วน
Back to top