ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดงบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดงบ*, -ตัดงบ-

ตัดงบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดงบ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. หักงบประมาณ, หักงบ
ตัดงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find Ana, cut the purse strings, destroy her hopes and dreams and catch a Broadway show.ตามหาอนา ตัดงบ ตัดอนาคต ความหวัง ความฝัน ไม่ให้ออกทีวีอีกต่อไป
Slashing the Glee budget by ten percent, cutting our transportation to and from events is like cutting our legs off.ตัดงบชมรมกลีคลับ\ สิบเปอร์เซ็น! ตัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ในงานอีเวนต์ -นั่นเหมือนตัดขาเราเลยนะ!
They're making cutbacks at the end of this month.สิ้นเดือนนี้จะมีการตัดงบ
So, yeah, I'm sure you can understand our need to cut corners around here.ใช่ ผมว่าคุณเข้าใจนะ ที่เราต้องตัดงบประมาณ
Good, then I can inform him that you'll be cutting your work force.ก็ดีครับ, ผมขอเตือนคุณซักอย่างนะ ว่าทางเรากำลังจะตัดงบในส่วนของคุณออก
If I win, you fire 20 percent of your work force.แต่ถ้าฉันชนะ แกจะถูกตัดงบ 20% ในโครงการของแกแน่นอน
I'm trying to figure out which poor bastards should get the ax.ฉันกำลังหาว่าใครน่าโดนลงขวานน่ะ พ่อฉันตัดงบงานฉัน 20%
Lex, I specifically told you to cut your work force.ผมลดงานลง 20% แต่ไม่กระเทือนโปรเจคเลยนะ เล็กซ์, ฉันก็บอกแกไปแล้วว่าจะตัดงบงานแกทิ้ง
Due to the budget cuts, we can't invest in your project.เนื่องด้วยถูกตัดงบประมาณมา เราจึงไม่สามารถลงทุนกับโปรเจคของคุณได้น่ะครับ
That's what we get for not fixing that roof when we should have, but with funds being cut every year...เป็นเพราะเราไม่ได้ซ่อมหลังคา ทั้งๆที่เราควรจะซ่อมได้แล้ว แต่เราโดนตัดงบประมาณทุกปี
Overcrowding and budget cuts, fish.หนูน้อยจ๊ะ \ เบื้องบนตัดงบฯ ต้องขังรวม
Budget cuts.- ฟิกกินส์ยึดไป ตัดงบน่ะ
So, Sue, I'm cutting your dry-cleaning budget to pay for new costumes for the Glee Club.ซู.. ผมตัดงบซักแห้ง ไปจ่ายค่าชุดให้ชมรมร้องเพลง
It takes less time and it heals quicker. but, like, budget cuts, you know?ใช่ ผมรู้ แต่แบบว่า เขาตัดงบประมาณน่ะ รู้ไหม
We're way over budget, and Nicholas is running out of time.เราถูกตัดงบประมาณ นิโคลัสกำลังจะหมดเวลาแล้ว
Then the county cut all the arts programs, laid me off.แล้วจังหวัดตัดงบด้านศิลปะทิ้ง ผมตกงาน
The welfare done called here saying they gonna remove you from my budget 'cause you ain't been attending school regularly.นักสังคมสงเคราะห์โทรมา บอกว่าเค้าจะตัดงบของแกที่จะให้ฉันออก เพราะว่าเธอ ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
When daily P.E. Was cut at this school, no one batted an eye.พอวิชาพละโดนตัดงบ ไม่มีใครสน
I siphoned off funds from the Cheerios... and I took a little shopping spree through theJazz Hands catalog.ฉันตัดงบมาจากทีมเชียร์ เอาไปช็อปปิ้ง จากร้านขายเครื่องดนตรี ทำไมรู้มั้ย?
Thanks, Sue. I'm glad you have a good attitude about your budget being cut.ขอบใจ ซู ที่ไม่โกรธที่ถูกตัดงบ
They're cutting, not raising.เค้ากำลังตัดงบ ไม่ได้จะเพิ่มหรอก
The worst thing happened.สิ่งแย่มากเกิดขึ้นแล้ว ที่ประชุมโรงเรียนตัดงบ..
You can't cut my budget without written consent from the President of the Federal Reserve!คุณตัดงบประมาณฉันไม่ได้! ถ้ามันไม่ได้เซ็นยินยอม จากท่านประธานาธิบดี!
Well, I did, but, um, there were budget cuts, and my ward was downsized.อืม ฉันทำแล้วแต่ เอ่อ มีการตัดงบประมาณ และแผนกของฉันก็โดนปรับลด
I think we should cut all funding to the military and pour it into the schools.ฉันคิดว่าเราควร ตัดงบทางทหาร แล้วเอาไปให้โรงเรียน
The clinic is facing reduced funding from the state.คลีนิกกำลังถูกรัฐตัดงบสนับสนุน
I wish they could, but the city's reeling from budget cuts.ผมหวังว่าพวกเขาจะทำได้ แต่เราถูกตัดงบอยู่
Sorry, we're making cutbacks. Pretzels had to go.เสียใจ เราต้องตัดงบ เพร็ทเซิลต้องไป
You know what public school program is the first to go in a recession?โรงเรียนรัฐจะตัดงบอะไรก่อนเวลามีปัญหา
Used to. Dad said they had to cut back on expenses, so...เคยมี พ่อบอกว่าพวกเขาตอนตัดงบค่าใช้จ่าย ก็เลย...
Have your report on my desk by Monday or I'll cut your funding.ส่งรายงานที่โต๊ะผมภายในวันจันทร์ ไม่งั้นผมจะตัดงบคุณ
A casualty of public employee cutbacks.ความเสียหายจากการตัดงบประมาณ ในการจ้างงานของรัฐ
The same cutbacks have put Mr. Powell out of a job--การตัดงบประมาณนี้ส่งผลให้ คุณพาวเวลล์ต้องออกจางาน--
Delancey pushed for the budgetary cutbacks that prompted the city layoffs.ดีแลนซี่ผลักดันให้มีการตัดงบประมาณ ซึ่งทำให้มีการปลดลูกจ้างของรัฐ
The bad news is, is that cutbacks are forcing me to lay off ten percent of our nontenured teachers.ข่าวร้ายคือ การตัดงบนั้นบังคับฉันโดย.. จะเลิกจ้างร้อยละสิบของครูที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
Thanks to the absurd budget cuts our esteemed school board is making, we're all under pressure to generate more alumni support.ขอบคุณที่ช่วยตัดงบประมาณเราด้วยเรื่องไร้สาระ และทำให้คณะกรรมการโรงเรียนยกย่องเรา เราอยู่ภายใต้ความกดดัน เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น
He mentioned something about the school board, uh, doing some budget cutting.เขาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการโรงเรียน จะทำการตัดงบประมาณ
More like budget killing.การตัดงบประมาณเหมือนเป็นการฆ่ากัน
Another program they wanna cut.โปรแกรมที่พวกเขาจะตัดงบ
Congress to agree to cut federal arts funding in schools by 35% instead of 50.การตกลงจากสภาว่า จะลดการตัดงบศิลปะ ในโรงเรียนรัฐเป็น 35% แทนที่จะเป็น 50

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดงบ
Back to top