ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดคะแนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดคะแนน*, -ตัดคะแนน-

ตัดคะแนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดคะแนน (v.) cut down one´s marks See also: reduce one´s marks Syn. หักคะแนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That completely was a forward pass which they threw intentionally incomplete to avoid loss of yardage or to conserve time.ซึ่งพวกเขาจงใจขว้างไม่ให้ผ่าน เพื่อเลี่ยงการเสียระยะขว้าง หรือประหยัดเวลา ไม่อยากเชื่อว่าพวกเขาไม่โดนทำโทษ ด้วยการตัดคะแนน
If you are off balance even a little, you lose points.ถ้าเสียการทรงตัว แม้แต่เล็กน้อย ก็ถูกตัดคะแนน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดคะแนน
Back to top