ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัณหากลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัณหากลับ*, -ตัณหากลับ-

ตัณหากลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัณหากลับ (adj.) lustful
ตัณหากลับ (v.) be sexually aroused See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for Syn. กำหนัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have bled for this magazine, helped make it into the icon it is today, and that nasty, nepotistic son of a bitch gives my job to his...ฉันทุ่มสุดตัวเพือนิตยสารฉบับนี้ และก็ฉันอีก ที่ทำให้มันติดตลาดได้ขนาดนี้ แต่ไอแก่ตัณหากลับนั่นดันยกทุกอย่างให้กับ
(IAUGHS) You think I'd let that old lecher put his hands on me?ใครจะให้ไอ้แก่ตัณหากลับ แตะต้องกัน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัณหากลับ
Back to top