ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตังโอ๋

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตังโอ๋*, -ตังโอ๋-

ตังโอ๋ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตังโอ๋ (n.) Chrysanthemun coronarium Linn Syn. งาไซ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตังโอ๋
Back to top