ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตักบาตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตักบาตร*, -ตักบาตร-

ตักบาตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตักบาตร (v.) give food offerings to a Buddhist monk See also: put food offerings into a Buddhist monk´s bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in the bowls of Buddhist priests in the morning Syn. ใส่บาตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my inspiration was to put a little piece of psalm inside each one.และแรงบันดาลใจของฉัน ในการตักบาตร ชิ้นเล็กๆ การอธิษฐานในแต่ละครั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตักบาตร
Back to top