ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะโพน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะโพน*, -ตะโพน-

ตะโพน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะโพน (n.) two-faced drum Syn. กลองสองหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
tom ###SW. tom (ทอม'ทอม) n. กลองอินเดียแดง,กลองยาว,กลองตะโพน,เสียงกลองซ้ำ ๆ ที่น่าเบื่อ., Syn. tam-tam
English-Thai: Nontri Dictionary
TOM-tom-tom(n) ตะโพน,กลองแขก,กลองยาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tabor (n.) ตะโพน See also: กลองสองหน้า
tabor (n.) กลองตะโพน See also: กลองสองหน้า Syn. tabour
tabor (vi.) ตีกลองตะโพน
tabour (n.) กลองตะโพน See also: กลองสองหน้า, กลองเล็กซึ่งตีประกอบการเป่าขลุ่ย Syn. tabor
tabour (vi.) ตีกลองตะโพน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะโพน
Back to top