ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะแหมะแขะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะแหมะแขะ*, -ตะแหมะแขะ-

ตะแหมะแขะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะแหมะแขะ (adv.) like a dwarf Syn. ตะแหมะแคะ, เตี้ยม่อต้อ
ตะแหมะแขะ (adv.) like a dwarf Syn. ตะแหมะแคะ, เตี้ยม่อต้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะแหมะแขะ
Back to top