ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะแบงมาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะแบงมาน*, -ตะแบงมาน-

ตะแบงมาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะแบงมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะเบ็งมาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะแบงมาน
Back to top