ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเกียงแก๊ส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเกียงแก๊ส*, -ตะเกียงแก๊ส-

ตะเกียงแก๊ส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียงแก๊ส (n.) acetylene lamp
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. CDC found thorium-232 found in the gas lantern mantles;ซีดีซี พบ ธอเรียม-232 ในไส้ตะเกียงแก๊ส;

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเกียงแก๊ส
Back to top