ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันอ้อมข้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันอ้อมข้าว*, -ตะวันอ้อมข้าว-

ตะวันอ้อมข้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันอ้อมข้าว (v.) the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันอ้อมข้าว
Back to top