ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันออกใกล้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันออกใกล้*, -ตะวันออกใกล้-

ตะวันออกใกล้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันออกใกล้ (n.) Near East
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need help. East wall's going down. Pelna, can you get to me?ช่วยที กำแพงฝั่งตะวันออกใกล้ล้มแล้ว เพลนา มาได้มั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันออกใกล้
Back to top