ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันยอแสง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันยอแสง*, -ตะวันยอแสง-

ตะวันยอแสง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันยอแสง (v.) splendour of the setting sun See also: sunset glory, evening glow Ops. ตะวันขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันยอแสง
Back to top