ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะลุมพุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะลุมพุก*, -ตะลุมพุก-

ตะลุมพุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุมพุก (n.) mallet See also: rice-pounding mallet, pestle with a handle at right angles Syn. ไม้ตำข้าว, กระลุมพุก
ตะลุมพุก (n.) Tenualosa toli See also: Clupeidae, shad Syn. ปลาโคก, ปลาตะลุมพุก, ปลากระลุมพุก
ตะลุมพุก (n.) Randia uliginosa Poir. See also: kind of plant Syn. ไม้ตะลุมพุก, กระลำพุก, กระลุมพุก
ตะลุมพุก (n.) heavy fist Syn. หมัดตะลุมพุก
English-Thai: HOPE Dictionary
croquet(โครเค') n. กีฬาชนิดหนึ่งบนลานหญ้าใช้ตะลุมพุก (mallets) ตีลูกไม้ลอดห่วง (wire-wickets) vt.,n. (การ) ตีลูกบอลคนอื่น เพื่อกระทบลูกบอลคนอื่นกระเด็นไป
gavel(แดฟ'เวิล) n. ค้อนไม้ใหญ่,ตะลุมพุก,ค่าเช่านาศักดินา,บรรณาการศักดินา
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) ,แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย,ตะลุมพุก,ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม
mallet(แมล'ลิท) n. ตะลุมพุก,ไม้ตีคลี,ไม้ตีลูกโครเก้, Syn. croquet
English-Thai: Nontri Dictionary
gavel(n) ค้อนเล็กสำหรับผู้เป็นประธานใช้เคาะโต๊ะ,ตะลุมพุก
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
mallet(n) ตะลุมพุก,ไม้ตีคลี,ค้อนไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Knocked on every door, went into every house on the street with a shotgun, a butcher's mallet and a pair of kitchen knives.เคาะประตูทุกบาน เข้าไปในบ้านทุกหลังในย่านนั้น พร้อมกับปืนลูกซอง ตะลุมพุก แล้วก็มีดทำครัวคู่หนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะลุมพุก
Back to top